mastermind_haz: (Default)
[personal profile] mastermind_haz
Kas gali būti naujo gyvenime? Ta pati žemė po kojomis, tas pats dangus virš galvos, tos pačios šiukšlės viduje. Naujienos? nejuokinkit. Tai net ne gyvenimo ciklai, nes ciklai implikuoja judėjimą, tegul ir ratais, tai tiesiog gyvenimo užutekis, vietinės reikšmės daug metų nevalytas kiemo tvenkinys, paprastų, Jablonskio nesugadintų žmonių vadinamas kūdra.

Neriam?

Tamsus žalias vanduo suraibuliuoja virš galvos. Tamsu - nors į akį durk. Stovinčio vandens smarvė smelkiasi į šnerves, ausų angas, akis; noras įkvėpti nepakeliamai degina krūtinę, kol galiausiai nesuvaldytas refleksas atidaro šliužą, sudeginto oro burbulas, išsiveržęs iš burnos, iškyla aukštyn, o sunkus žemiškas kūnas lėtai sminga į tamsią bedugnę.

Jauku grįžus į tikruosius namus, vienodus visiems, kurie nors akimirką lietė šį pasaulį.

Bet ką gali pasakyti apie tai, kai vidinė visata prasisuka priešingai entropijai krypčiai, kai vienas po kito pametami matavimai, kai tobuli rutuliai tampa hipersferomis, nykstančiomis į Euklidinius apskritimus, susitraukiančiais į vieno matavimo tašką ir galiausiai atsiremiančiu į lygybės ženklą?
Vienoje pusėje - pilnas π, kitoje - "niekas", iš kurio baisiose kančiose užgimė visata.
Bet ką gali pasakyti apie tai, kai tavo rankose - pilnas atsakymas į visus, visus, visus klausimus? "=" ir tyla.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

mastermind_haz: (Default)
mastermind_haz

April 2017

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
161718 19202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 12:36 pm
Powered by Dreamwidth Studios