mastermind_haz: (Default)
[personal profile] mastermind_haz
negalima nužudyti to, ko nėra.
-- Galėtų būti kinų patarlė.

Nueinančios pilnaties ištraukti žmonės iš vandens žiopčioja tarsi žuvys, įmestos į orą. Smulkūs smulkūs gabalėliai, smulkios smulkios it švitrinis popierius būties kalvelės, lašas po lašo ir

ir tu manai, kad gali man kažką papasakoti? Ne daugiau, negu aš tau, ne daugiau negu išprotėjęs bomžas saulės vartų arkoje prašantis smulkių pinigų, ne daugiau negu visata, užgriuvusi visus mus visu savo svoriu. Ir tu manai, kad mirtingoje mirtingųjų visatoje mirtingumas ir mirtis reiškia ką nors daugiau, negu plokštelės pabaigą? Я иду по льду последней реки, Оба берега одинаково далеки? Ir viskas yra susiję, ar kada nors pagalvojai, kad automobilių, kurie važiuoja pro tave, numeriai ne šiaip sau tokie ir iš tiesų yra vienas numeris, kuris atskleis tau jų paslaptį, ir tu tada žinosi, tavo rankose bus raktas ir tada spėsi pasielgti taip, kaip jie pasielgtų su tavimi, jei tu nežinotum jų paslapties, jei nenumatytum kito jų žingsnio, jei

jei būtum bodisatva, sėdėtum, mielasis, savo saulės spinduliuose šilumą skleisdamas; jei būtum YHWH paliestas, brangusai, tavo priešai ir tavo draugai dėl skirtingų priežasčių kraujais paplūdę negyvi būtų; jei mėlynąja Šivos energija kvėpuotum, tavo sielos jėga griautų ir statytų imperijas. Jei būtum niekas, būtum tas, kas esi iš tiesų - žinotum tikrąjį savo vardą.

ir tada niekas negalėtų tavęs nužudyti.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

mastermind_haz: (Default)
mastermind_haz

April 2017

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
161718 19202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 12:40 pm
Powered by Dreamwidth Studios